logotyp

Školní vzdělávací program

VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP

 

Základem vzdělávacího obsahu je hra, která je pro dítě nejpřirozenější a rozvíjí všechny oblasti vývoje dítěte. Dalším prostředkem jsou spontánní, polořízené a řízené činnosti. Obsah se odvíjí i od nepředvídatelných životních situací. Snažíme se, aby vzdělávání probíhala individuálně i skupinově.                                                                                                         ŠVP určuje přibližné časové rozložení daných témat nezávazně. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí, a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků z autoevaluace, se stálým sebevzdělávání pedagogů a s postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují.

 

Tematický název Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je:

,,STROM POZNÁNÍ“

téma: ZDRAVÍ

2 téma: RODINA

3 téma: ZVYKY, TRADICE A OSLAVY

4 téma: ZMĚNY V PŘÍRODĚ 

 

1. téma: ZDRAVÍ

Cíle         

-          uvědomovat si základní funkci těla, zejména smyslové orgány

-          prevence onemocnění

-          výchova ke zdravému životnímu stylu vnímání jednotlivých částí těla

Obsah

 • činnosti a situace spojené s vytvářením zdravého životního stylu
 • osvojování zdravých životních návyků
 • dítě poznává a učí se vnímat své tělo, uvědomuje emoce, učí se zvládat nové situace, získává zdravé sebevědomí, uvědomuje si své schopnosti
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

 

Naplňuje dílčí cíle

 • vytvářet si správné postoje ke zdravému životnímu stylu
 • rozlišuje, co je zdraví/nemoc, bezpečí/nebezpečí
 • uvědomování si vlastního těla
 • zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • získat jistotu v kolektivu třídy, důvěřovat učitelkám, navazovat kamarádské vztahy
 • učit se vzájemně domluvit a řešit spory. dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi
 • uvědomovat si, že každý má v životě své místo (v rodině, ve škole apod.)
 • svoje prožitky a pocity slovně, výtvarně, pohybově a dramaticky ztvárnit a vyjádřit 

 

 

Rizika

 • nevšímavost k nevhodné komunikaci a ke sporům mezi dětmi
 • malá podpora dětských přátelství
 • nevytvořená a nedostatečně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému
 • nedostatek možností a příležitostí k poznávacím činnostem
 • nemožnost spolupodílet se na volbě činností a realizovaného tématu 

Nabídka činností a příležitostí

 • smyslové a psychomotorické hry
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu
 • činnosti směřující k ochraně zdraví, vytváření zdravých životních návyků
 • činnosti směřující k prevenci úrazů, závislostí
 • činnosti relaxační a odpočinkové
 • hudební a hudebně – pohybové hry
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, lezení)
 • nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů na místě) a jiné činnosti (turistika, míčové hry, sezónní činnosti)
 • výtvarné vyjádření prožitků, koláže, práce s prstovými barvami, kresba, malba, vystřihování, lepení, nácvik básní a písní k tématu. 

 

2. téma: RODINA

Cíl 

-          naučit se žít ve skupině

Obsah

 • činnosti spojeny s prožíváním dějů i změn ve společnosti, ve které dítě žije
 • vytváření základních návyků společenského chování
 • učení se porozumět vztahům mezi lidmi, hodnotám, toleranci řešení situací, vzájemné pomoci a spolupráci
 • vést děti k respektování domluvených pravidel chování ve vztahu k druhému
 • seznámit děti s různými způsoby komunikace
 • vést děti k aktivnímu poznávání okolního světa
 • učit děti si vážit lidské práce, posilovat zájem dětí o pracovní činnosti, učit děti vzájemné spolupráci a pomoci
 • poznávat své bydliště a jeho okolí, poznávat město, ve kterém žiji
 • vnímat různorodost života na zemi, vytvářet u dětí povědomí o existenci jiných národů kultur
 • posilovat v dětech radost z objevování, probouzet u dětí zájem o okolní svět

Naplňuje dílčí cíle:

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • navazuje kontakty s dospělými, komunikuje s nimi vhodným způsobem
 • navazuje a udržuje dětská přátelství
 • umí vést rozhovor (naslouchat, vyčkat až druhý domluví)
 • vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, má ohled na druhého a soucítí s ním
 • uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učí se přijímat a uzavírat kompromisy, řeší konflikt dohodou

Rizika

 • málo podnětné prostředí
 • nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat prožitky
 • nepřiměřené nároky na dítě
 • nedostatek uznání
 • nedostatek možností a příležitostí k poznávacím činnostem
 • nemožnost spolupodílet se na volbě činností a realizovaného tématu
 • nedostatek či zkreslení elementárních informací lidském těle 

Nabídka činností a příležitostí 

 • hry a příležitosti, kde může dítě projevit vůli, spolupráci, své schopnosti
 • korespondence s indickými dětmi
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům, spolupodílení se na tvorbě pravidel
 • hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, pomoci mu, vyřešit vzájemný   
 • spor
 • aktivity přibližující mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost)
 • společná setkávání, povídání, naslouchání druhému 

 

3. téma: ZVYKY, TRADICE A OSLAVY 

Cíle – porozumět společenskému světu, rozvoj aktivit

Obsah

 • seznamování dětí s oslavami a tradicemi pomocí prožitků, příběhů a pohádek
 • rozvíjení pozitivních vztahů ke kultuře a umění
 • činnosti a situace spojené s uvědoměním a prožíváním své identity a osobních rolí, které dítě neustále prožívá a se kterými se setkává
 • příprava na role a situace, se kterými se může v životě setkat
 • vést děti k sounáležitosti s lidmi, naučit děti dělat si vzájemně drobné radosti
 • povědomí o existenci jiných kultur a národností

 

Naplňuje dílčí cíle

 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • seznámení dětí s lidovými pohádkami a tradicemi v Čechách i ve světě
 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
 • vzbuzování pocitů radosti a pohody u dětí, rozvoj schopnosti sebeovládání
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností
 • vyjádřit slovně, výtvarně, hudebně, pohybově i dramaticky své prožitky, představivost a fantazii a svoje zážitky zhodnotit (říci, co bylo zajímavé, co zaujalo, co se líbilo apod.)
 • soustředit se na určitou činnost, udržet pozornost, dokončit práci
 • chápat, že každý má v určité skupině svou roli, podle které je třeba se chovat
 • sledovat děj a zachytit hlavní myšlenku příběhu
 • vedení dětí chápat odlišnosti
 • umět vyjádřit své pocity (soucit, radost, smutek, lásku, strach, spokojenost, odmítání)
 • rozvíjení řečových a jazykových schopností
 • posilování přirozených poznávacích citů
 • dokázat rozlišovat vhodné a nevhodné chování
 • osvojování schopnosti chránit své osobní soukromí a bezpečí ve vztazích
 • rozvoj schopnosti se přizpůsobovat společenskému prostředí a jeho změnám
 • rozvíjení jazykových a řečových schopností dětí
 • dodržovat základní normy společenského chování a používat slova děkuji, promiň,
 • odpouštím ti apod. 
 • rozvíjení prosociálního chování dětí
 • seznámit děti se zvyky a tradicemi – Vánoce, Velikonoce, Masopust….
 • umožňovat dětem zážitky s literaturou v průběhu celého dne, využívat texty k dramatizaci, k pohybu a pantomimě, procvičování kooperativního chování
 • rozlišování dobra a zla
 • podpora kladných mezilidských vztahů mezi dětmi navzájem, rozvoj kooperace u dětí
 • prohlubovat poznatky o vhodném společenském chování při společenských akcích v MŠ i mimo ni
 • osvojování si kultivovaného rozhovoru
 • osvojování řečových dovedností dětí

 

Rizika

 • málo podnětné prostředí
 • nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat prožitky
 • nepřiměřené nároky na dítě
 • nedostatek uznání
 • nedostatek možností a příležitostí k poznávacím činnostem
 • nemožnost spolupodílet se na volbě činností a realizovaného tématu
 • nedostatek či zkreslení elementárních informací lidském těle 

Nabídka činností a příležitostí

 • účast na kulturních akcí (Vítání občánků, Vánoce v domově pro seniory apod.)
 • výtvarné, hudební, dramatické a sportovní aktivity
 • návštěvy výstav a divadelních představení
 • činnosti seznamující děti s různými zvyky a tradicemi běžnými v jeho i jiném kulturním prostředí
 • příprava a realizace společných oslav (narozeniny, společný den, spaní v MŠ apod.)
 • tvůrčí i receptivní činnosti (literární, výtvarné, dramatické a hudební činnosti)
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) 

 

 

4. téma: ZMĚNY V PŘÍRODĚ 

Cíle 

-          porozumět přírodnímu světu

Obsah

 • naučit děti rozumět přírodě
 • vytvořit jim odpovědný postoj k životnímu prostředí
 • učit děti chránit a vnímat přírodu
 • seznámit děti s tím, že vše má svůj řád a pravidla, všechno má svůj čas a svou hodnotu
 • přiblížit dětem změny v přírodě
 • podporovat u dětí vztah k přírodě

Naplňuje dílčí cíle:

 • mít povědomí o rozmanitosti a různorodosti světa (přírody i lidé) →povědomí o existenci různých zemí, o planetě zemi, o vesmíru
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • rozvoj logického myšlení, pozorování zvídavosti dětí, zájmu, radosti z objevování
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
 • vytváření povědomí vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou
 • vnímat různosti života na zemi, poznávat různé ekosystémy
 • všímat si změn počasí a změn v přírodě v souvislosti s ročním obdobím
 • učení se slovně charakterizovat roční období a porovnávání je s ostatními
 • chápání časových pojmů – části dne, týdne, roční období
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.). 
 • vedení dětí ke společné účasti na činnostech
 • vedení dětí k bezpečnosti při hrách v MŠ i venku
 • Rozvoj schopnosti se přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • umožnit dostatečné pohybové aktivity všem dětem, rozvoj pohybových dovedností a schopností, ovládání pohybového aparátu
 • podpora zájmu dětí o učení , o získání nových poznatků a zkušeností
 • seznamování se životem ve městě a na vesnici, vnímání rozdílů

 

Rizika

 • nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně
 • nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat prožitky
 • nepřiměřené nároky na dítě
 • převaha zprostředkovaného poznání
 • nedostatek možností a příležitostí k poznávacím činnostem
 • nemožnost spolupodílet se na volbě činností a realizovaného tématu 

Nabídka činností a příležitostí 

 • přirozené i zprostředkované poznávání přírody a jejich změn →živá a neživá příroda, rostliny a živočichové, podnebí, počasí, roční doba, svět
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování) 
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí  

 

Created by © 2012 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign