logotyp

INFORMACE PRO RODIČE

PROVOZ MŠ:

Provoz  mateřské školy je od  6,45 do 17,15 hodin.

Děti přicházejí  do mateřské školy do 8,30 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Provoz mateřské školy v prázdninovém provozu je od 7,00 do 16,00 hodin 

ŠKOLNÉ :

Výše školného 700,- Kč

Nutné uhradit do 10tého dne v měsíci na účet

č.ú.  školy: 7088620299/5500   + variabilní číslo vašeho dítěte   

STRAVNÉ:

Výše stravného 960 ,- Kč

Nutné uhradit do 25tého v měsíci na měsíc následující

č.ú. 7088620280/5500  + variabilní číslo vašeho dítěte

Informace o stravování u vedoucího školní jídelny.

 

OMLUVENÍ Z DOCHÁZKY:

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky nebo e-mailem. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Tel.: 734 463 835  (i sms), 

E-mail: jidelna@msdubec.cz

Uspořádání dne a činností dětí

06.45 Začátek provozu mateřské školy

07.00-07.30 Příchod dětí do třídy Ježků

07.30-08.30 Příchod dětí do svých tříd, volná hra, individuální vdělávací činnosti pro "předškoláky" - grafomotorická cvičení, pracovní listy, rozvoj předmatematických, komuniokačních schopností a dovedností, kognitivní činnosti a další činnosti a aktivity dle individuálních potřeb  dítěte 

07.30-08.55 Ranní kruh-přivítání, kalendář, určení hospodářů, povídání na aktuálí téma, tělovýchovná chvilka

08.55-09.15 Přesnídávka

09.15-09.50 Výchovně vzdělávací práce-motivace dětí, centra aktivit - činnosti , hodnotící kruh

09.50-10.00 Příprava na pobyt venku

10.00-12.00 Pobyt venku

12.00-12.15 Oběd

12.15-12.30 Vyzvedávání dětí po obědě

12.30-13.00 Příprava dětí na odpočinek, prohlížení knih, opakování básní a písní

13.00-14.30 Relaxační chvilka-četba pohádek a příběhů, poslech relaxační hudby, odpočinek; děti, které nepotřebují spát dělají aktivity pro předškoláky - grafomotorická cvičení, pracovní listy, rozvoj předmatematických, komuniokačních schopností a dovedností, kognitivní činnosti a další činnosti a aktivity dle individuálních potřeby dítěte

14.30-14.50 Úklid lůžkovin, příprava na svačinu

14.50-15.05 Odpolední svačina

15.05-15.55 Volná hra, dokončování činností z dopoledne, pobyt na školní zahradě, odchod dětí domů 

16.00-17.00 Vyzvedávání dětí ve třídě Ježků

17.15 Konec provozu mateřské školy

 


.

Pobyt venku

pro zdravý vývoj dítěte je potřebný každodenní pobyt na čerstvém vzduchu.

Doba pro pobyt venku je plánovaná stejně jako jiné činnosti a realizuje se denně. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách:silný vítr, déšť, mráz pod 10C° a při vzniku smogové situace.
Vybavení naší školní zahrady, okolí školy dává příležitosti ke spontánním i řízeným pohybovým aktivitám, tvořivým, námětovým hrám, ale především umožňuje úzký kontakt s přírodou, vedení dětí k počátkům ekologické výchovy. Děti se učí přírodu pozorovat, poznávat přírodní zákonitosti, chránit ji.

CO POTŘEBUJEME VEN
všechny rodiče prosíme

 - dávejte dětem oblečení na pobyt venku, které si může umazat.

 Oblečení musí odpovídat počasí
- obuv, která se nám nepromočí, gumáky
- náhradní oblečení, ponožky aj.-
pro případ když se dítě promáčí
Všechny věci je potřeba čitelně označit.

  DĚKUJEME

 

 

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školky

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA


Samostatně používat WC (dítě zásadně bez plen, učitelka menším dětem pomůže při velké potřebě utřít zadeček) Umýt se, utřít ruce, vyčistit zuby Umět se samostatně vysmrkat

 SAMOSTATNOST V OBLÉKÁNÍ
Samostatně se oblékat a obouvat, zapínat knoflíky, zapínat zipy (učitelka pouze dopomáhá) (3 - leté dítě se samostatně svlékne, oblékne tepláky, pyžamo, obuje bačkory)

 SAMOSTATNOST VE STRAVOVÁNÍ
Umět se najíst ( jíst lžící a vidličkou, pít z hrnku) Snažit se o čistotu u stolování Nová jídla alespoň ochutnávat

 RESPEKTOVAT POKYNY DOSPĚLÉHO
Reagovat navázáním očního kontaktu při zavolání jména Ochotně chodit za ruku (zejména venku, na schodišti) Snažit se udržovat pořádek ve vlastních věcech a trpělivě překonávat překážky (nereagovat opakovaně plačtivě nebo zlostně) Dokončit zadaný úkol (uklízení hraček) Akceptovat režim činností ve školce (včasný příchod, odpolední spánek – odpočinek atd.) Respektovat pravidla a autoritu, která je určuje, ale také o nich diskutovat Snažit se vědomě projevovat zdvořilé chování a vystupování (pozdravit, poprosit, poděkovat, odpovědět na otázku)

 KOMUNIKACE
Mělo by umět mluvit – srozumitelně vyjadřovat své potřeby (jít na WC, hlásit okamžitě případné "nehody" a jiné…) Komunikovat se svým okolím, ale i umět nepříjemnou komunikaci odmítnou 

 

 

ADAPTAČNÍ PROGRAM

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády i dospělé a nové prostředí. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci. Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády. Adaptační plán je doporučením, nikoli dogmatem.

Konkretizace jednotlivých fází adaptace:

1. fáze – probíhá před nástupem dítěte do MŠ (dle individuální potřeby)

Rodiče mohou s dětmi navštěvovat MŠ již před zápisem, a to po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Děti se tak postupně seznamují s prostředím mateřské školy, s kamarády, učitelkami a ostatním personálem. 

Pravidla pro účastníky adaptačního programu:

Do MŠ mohou pouze děti zdravé.

Rodič i dítě se přezují a dodržují hygienická pravidla.

Rodič je po celou dobu návštěvy mateřské školy za dítě odpovědný.

Rodič nezasahuje paní učitelce do vzdělávacích ani výchovných aktivit. 

 

doporučení pro poklidnou adaptaci dětí:

navštěvujte s dítětem kolektiv dětí, a to také v případě, že má sourozence;

dítě by se mělo postupně učit být samotné bez přítomnosti rodičů, je dobré navštěvovat například mateřská centra, kde děti samostatně vedou tety, které s dětmi vykonávají různé druhy aktivit, tou nejhorší cestou je prvotní odloučení teprve v mateřské škole;

podporujte své dítě v samostatnosti (oblékání, hygiena a stolování);

udělejte si každý den chvilku na společnou hru, povídání, prohlížení knihy;

čtěte dětem každý den;

podporujte své dítě, za úspěchy, i ty malé, jej pochvalte;

motivujte své dítě;

vyvarujte se „strašení školkou”: „Počkej ve školce…”atd.;

realisticky vykreslujte školku, popisujte věci reálné a skutečné, předcházíte tak případnému zklamání dítěte.

2.fáze -  probíhá po nástupu dítěte do MŠ individuálně dle dítěte

Navázání vzájemné dobré spolupráce mezi pedagogy MŠ a rodinou je základní podmínka pro kvalitní spolupráci. Během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili paním učitelkám potřebné informace o vývoji svého dítěte, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné sdělit v zájmu úspěšné adaptace dítěte.

Nabízíme také krátký dotazník, jehož prostřednictvím se paní učitelky mohou od rodičů dozvědět důležité informace.

Adaptační plán:

 • první den v MŠ za účasti rodičů – maximálně 1 hodina

 • do konce týdne – docházka dítěte v rozsahu 2–3 hodin samo nebo

v přítomnosti rodičů (odchod z MŠ před obědem);

 • dopolední docházka – samo nebo za přítomnosti rodičů (odchod po obědě dle možnosti rodiny).

Je vhodné, aby malé děti nezůstávaly od počátku ve školce na odpolední odpočinek, aby všechny změny probíhaly postupně a plynule. Rodiče by si měli na prvních čtrnáct dní domluvit v zaměstnání možnost kdykoliv odejít nebo zástupce pro případ, že dítě nebude adaptaci zvládat duševně nebo fyzicky (změna režimu dne, časné vstávání, náchylnost k chorobám atd.). 

3. fáze – pokud probíhá adaptace bez obtíží

Celodenní pobyt


Jak dítěti pomoci?

Přibalte mu mazlíčka. Dovolte potomkovi, aby si s sebou vzal do školky svou oblíbenou hračku, například plyšáčka. Existence pevného bodu, známé osoby nebo předmětu v cizí situaci zmenšuje nejistotu a případný strach z neznámého prostředí.

Používejte stejné rituály

Přivádějte své dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.

Rozlučte se krátce, loučení dlouze neprodlužujte

Někdy loučení představuje velmi silné emoce spíše pro maminku než pro dítě. Ujasněte si, jak se k pobytu svého dítěte ve školce stavíte vy. Pokud máte obavy z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni, že dítě do školky chcete dát, tak jej tam nedávejte. Dítě velmi dobře vycítí váš strach. Pak vnitřní úzkost velice těžce odbourává.

Buďte citliví a trpěliví

Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma.

Komunikujte s paní učitelkou

Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát. Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte.

S dotazy se s důvěrou obracejte na paní učitelky, rády Vám pomohou, případně na paní ředitelku Bc. Lenku Šmerdovou, která Vám v případě zájmu také ráda doporučí literaturu, příklady dobré praxe nebo webové stránky.

Telefon: 603756078

Email: msdubec@centrum.cz

 

 

 10 rad dětem pro zdravý životní styl

 1. Jídlo je fajn… vychutnej si ho
 2. Snídaně je velmi důležitá
 3. Jez každý den co nejrůznější potraviny – rozmanitost je recept na zdraví
 4. Kterou skupinu bys tipoval(a) na vrchol? Základ jídelníčku by měly tvořit sacharidy
 5. Já jich chci pět! Ovoce a zeleninu jez ke každému jídlu i jako chutnou svačinu!
 6. Pravda o tuku: příliš mnoho tuku škodí zdraví
 7. Svačina! Jez pravidelně a vybírej si různé svačiny
 8. Has žízeň. Pij dostatek tekutin
 9. Pečuj o zuby! Čisti si zuby nejméně dvakrát denně
 10. Hýbej se! Buď aktivní každý den 
Pamatuješ si, jaké to bylo učit se jezdit na kole? Nejdůležitější bylo dosáhnout správné rovnováhy. Jakmile se ti podařilo udržovat rovnováhu, šlo plynule šlapat do pedálů a celé kolo se dalo do pohybu. 

Totéž platí i pro výběr potravin, které jíme. Když se naučíme pečlivě vyvažovat množství a typy potravin, které jíme, všechny orgány v těle budou pracovat jak mají, a tělo bude správně fungovat. 

Když budeš dodržovat těchto deset zásad, budeš zdravý (zdravá). Není to o nic těžší, než jezdit na kole. Stačí najít rovnováhu! 
 
1. Jídlo je fajn… vychutnej si je
Společné jídlo s rodinou a kamarády doma nebo ve škole představuje skvělou příležitost, jak si jídlo užít. Je zajímavé sledovat, jaké jídlo si vyberou ostatní – co jedí tvoji kamarádi? Střídáš různé potraviny? Podívej se do své krabičky na svačinu nebo na talíř. Kolik různých druhů ovoce a zeleniny vidíš?
 
2. Snídaně je velmi důležitá
Podobně jako auta, autobusy a vlaky nemohou jezdit bez paliva, i naše těla potřebují energii, aby mohla fungovat. Především po celonočním spánku bývá v těle energie málo. Takže když se chystáš vyrazit do školy nebo o víkendu ven, je třeba začít den snídaní. Potřebuješ hlavně sacharidy: chléb, toust nebo rohlík, cereálie s mlékem, ovocem či jogurtem.
 
3. Jez každý den co nejrůznější potraviny – rozmanitost je recept na zdraví
Pro dobré zdraví potřebuješ denně více než 40 různých živin (jako vitamínů a minerálů). Protože neexistuje žádná potravina, která by je obsahovala všechny, je důležité denní jídelníček řádně vyvážit. Z určitého pohledu vlastně nelze jídla dělit na správná a nesprávná, takže není třeba vzdát se jídla, které máš rád. Nejlepší způsob, jak zajistit správnou rovnováhu, je každý den jíst co nejrozmanitěji.
 
4. Kterou skupinu bys tipoval(a) na vrchol? Základ jídelníčku by měly tvořit sacharidy
Asi polovina kalorií, které získáváš z jídla, by měla pocházet z potravin obsahujících sacharidy, například z cereálií, rýže, těstovin, brambor a chleba. Proto je dobrý nápad doplnit každé jídlo některou z těchto potravin. Vyzkoušejte celozrnný chléb, těstoviny a další cereálie. Dodají ti ještě navíc vlákninu. Zkoušeli jste péct doma vlastní chléb? Je to zábava a takový chléb nádherně voní!
 
5. Já jich chci pět! Ovoce a zeleninu jez ke každému jídlu i jako chutnou svačinu!
Ovoce a zelenina patří mezi nejdůležitější potraviny. Dodávají nám dostatek vitamínů, minerálů a vlákniny. Všichni bychom se měli snažit sníst jich nejméně 5 porcí denně. Například sklenici ovocného džusu k snídani, pak třeba jablko či banán jako přesnídávku nebo svačinu a po jedné porci zeleniny k obědu a večeři. Takto se v součtu dostaneš k potřebnému počtu porcí. Kolik různých druhů vidíš v supermarketu? Proč neochutnat něco nového?
 
6. Pravda o tuku: příliš mnoho tuku škodí zdraví
Konzumace přílišného množství tučných potravin (hranolky, smažené maso, klobásy, koláče a cukrovinky) pro tělo není příliš vhodná. Stejně tak je třeba zacházet opatrně s tučnými pomazánkami, jako je máslo či margarín. Určité množství tuků sice potřebujeme, máme-li dostat všechny živiny, ale pro naše zdraví je lepší, když těchto potravin nejíme příliš mnoho, abychom nenarušili potřebnou rovnováhu. Takže pokud máš hodně tučný oběd, snaž se dát si doma nízkotučnou večeři.
 
7. Svačina! Jez pravidelně a vybírej si rozmanité svačiny
I když během dne jíš pravidelně, nastanou dny, kdy budeš mít hlad, například když budeš hodně fyzicky aktivní. Svačina pomůže, ale je dobré, aby se svačinou nenahrazovalo jídlo. Měla by být něčím na doplnění. K dispozici je velké množství různých svačin. Můžeš se rozhodnout pro jogurt, čerstvé či sušené ovoce, zeleninu, například mrkev či celer, nesolené ořechy nebo rýžové keksy, případně plátek vánočky nebo chléb se sýrem. Někdy si můžeš dát i chipsy či jinou balenou svačinu nebo čokoládovou tyčinku, kus koláče nebo sušenky. Ať už ti chutná ke svačině cokoli, pamatuj, že je vždy dobré střídat rozmanité věci, aby se udržela rovnováha.
 
8. Has žízeň. Pij dostatek tekutin
Věděl jsi, že hmotnost tvého těla tvoří z více než poloviny voda? Takže kromě toho, že musíš svému tělu dodávat potraviny, které potřebuje, aby mohlo být zdravé, potřebuješ mu denně dodat také nejméně 5 sklenic tekutin. Potřeba hodně pít je ještě větší, když je horko nebo se hodně fyzicky namáháš. Obvykle – ale ne vždy – ti tělo řekne, že chce pít. Dostaneš žízeň. Čistá voda je samozřejmě skvělá. Můžeš zkusit vodu z vodovodu nebo minerálku, neochucenou nebo ochucenou, perlivou i neperlivou. Příležitostně je v pořádku dát si i ovocné džusy, čaj, nealkoholické nápoje, mléko a další nápoje.
 
9. Pečuj o zuby! Čisti si zuby nejméně dvakrát denně
Čisti si zuby nejméně dvakrát denně. Příliš častá konzumace potravin s vysokým obsahem cukru či škrobů se může podílet na vzniku zubního kazu. Takže není vhodné celý den pořád něco pojídat či popíjet! S péčí o zdravé zuby ti může pomoci i žvýkačka bez cukru. Nejlepší cesta, jak si udržet zdravý úsměv, však vede přes čištění zubů dvakrát denně zubní pastou obsahující fluor. A také nezapomeň, že po večerním čištění zubů se už nic nesmí jíst ani pít, pouze čistou vodu!
 
10. Hýbej se! Buď aktivní každý den
Tak jako bicykl zrezne, když se delší dobu nepoužívá, tak i naše svaly a kosti se potřebují pravidelně hýbat. Aktivní pohyb je nutný, máš-li mít zdravé srdce a silné kosti. A nakonec to může být i skvělá zábava. Každý den zkus nějakou formu aktivity: chodit pěšky do školy, běhat po schodech. I hry jako skákání gumy či fotbálek o přestávce se hodí k protažení. Mimořádně vhodný sport pro udržení zdraví je plavání.

 

 


Vši v mateřské škole

Jak se zbavit vší - doporučení odborníků

Jak se zbavit vší - podrobný návod doporučený odborníky

Jak vůbec poznáte, že váš potomek má skutečně vši? Podívejte se do vlasů a možná na nepříjemného parazita rovnou narazíte. Děti také bývají neklidné, ospalé, nepozorné a často se drbou na hlavě. Na pokožce hlavy se mohou objevit boláky a rozedřená místa. Někdy bývá nápadnějším příznakem lechtání. Způsobuje ho prolézání vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. Pouhým pohledem, případně pomocí lupy můžete veš v hlavě najít ve třech stadiích - dospělá veš - její vajíčka, hnidy - larvy, nymfy. Veš je zhruba 2 až 4 milimetry dlouhý parazit, hnidy jsou hnědá vajíčka těsně přiléhající k vlasům. Vši je kladou blízko k pokožce hlavy. Pokud už máte diagnózu pedikulóza, jak zavšivení lékaři říkají, stanovenu, nezbývá než začít s odstraňováním hmyzu. Postupujte následovně.

1. Použijte odvšivovací přípravek

Nejprve použijte přesně podle návodu odvšivovací prostředek z lékárny. Návod čtěte důkladně, seznamte se s možnou nežádoucí reakcí a účinky. Na příbalovém letáku by mělo být rovněž uvedeno, za jak dlouho je nutné odvšivení pomocí přípravku opakovat, pokud se napoprvé nepodaří všechny parazity odstranit. Obvykle je to za sedm až dvanáct dní. Druhé odvšivení se vyplatí udělat pro jistotu vždy, aby se zlikvidovaly přežívající hnidy a z nich vylíhlé larvy. Léčebná kúra se však nesmí opakovat dříve než za jeden týden, častějším používáním se zvyšuje rezistence vší k přípravkům.

2. Odstraňte všechny mrtvé hnidy

Mezi mrtvými hnidami totiž může být i nějaká živá hnida. Pokud by se ve vlasech vylíhla, během několika dní byste problém vší řešili znovu. Poté, co jste použili odvšivovací přípravek, musíte mrtvé (případně i živé) parazity z vlasů dostat. Před mechanickým odstraněním vždy vlasy namočte. Na suchých vlasech totiž parazit dokáže lézt - kličkovat a hřebenu se úspěšně vyhýbat. Pro první „hrubé“ odstranění hnid můžete použít hustý hřeben, takzvaný všiváček (prodává se zhruba za 20 až 80 korun podle typu). Před česáním se doporučuje vlasy přelít teplou octovou vodou. Dejte si pod vyčesávané vlasy bílý papír. Zachytíte a dobře uvidíte padající parazity. Hřeben však nemusí zachytit všechna vší vajíčka, je proto nutné pozorně prohlédnout celou hlavu - vlasy a ručně (třeba nehtem) stáhnout zbývající hnidy. Může to být velmi zdlouhavé a pracné, ale pro úspěch celého procesu nezbytné. Pro odstranění hnid můžete zkusit i zábal ze dvou dílů francovky a jednoho dílu glycerinu (obojí koupíte v lékárně). Roztok naneste na vlasy, zabalte igelitem a po půl hodině vyčešte hustým hřebenem a ručně odstraňte zbývající hnidy. Z některých partií, například za ušima, hnidy často odstraníte pouze tak, že vlas ustřihnete.

3. Sledujete účinek

Účinnost léčby můžete ověřit důkladnou kontrolou vlasů a pokožky hlavy. Pozorujte dítě, zda se nedrbe a není neklidné. Často je třeba odvšivovací kúru po sedmi až deseti dnech zopakovat. V této době se totiž může z případné neobjevené živé hnidy vylíhnout larva, ta pak dozrát v dospělou veš, která opět naklade vajíčka. Jak poznáte živou hnidu? Hlavně tak, že pokud ji zmáčknete mezi prsty, „lupne“. Prázdné hnidy jsou světlejší a bývají na odrůstajících vlasech umístěny dále od kořínků. Pokud jsou hnidy přilepeny na vlasech do jednoho centimetru od pokožky, znamená to, že máte v hlavě živé vši. Léčebnou kúru je nutné zopakovat. I poté, co jste se vší zbavili, se vyplatí ještě zhruba tři týdny vlasy kontrolovat a pročesávat. Abyste infekci skutečně zlikvidovali, je zároveň nutné ošetřit dezinfekčními přípravky hřebeny a kartáče, které jste používali (ty je možno také vyvařit) a vyprat a vyžehlit textil, tedy hlavně ložní prádlo a oblečení.

4. Co dělat, pokud přípravek nezabere?

Možná jste použili preparát, na který má hmyz již odolnost, zkuste jiný. Je také možné, že jste nedodrželi správný postup odvšivení. Většinou je totiž třeba akci pomocí speciálního přípravku provést dvakrát i vícekrát (podle přiloženého návodu, ale obvykle ne dříve než za sedm dní). Pamatujte také, že samotný odvšivovací prostředek vám zpravidla nepomůže, pokud poté hnidy mechanicky z vlasů neodstraníte hřebenem či rukou.

5. Vlasy pravidelně prohlížejte

Jak zařídit, aby dítě vši znova nedostalo? Jedinou prevencí proti vším jsou časté prohlídky vlasů. Pokud dítě chodí do školy, kde se vši vyskytují, je nutné prohlížet vlasy každý den. Na trhu jsou i repelenty, které slibují, že ochrání dítě v „zavšiveném“ kolektivu například po dobu 48 hodin. Jde však o kosmetické přípravky bez statutu léčiv, a jejich účinky tedy nemusí být klinicky ověřeny. Mohou však dobře posloužit jako jeden z článků prevence spolu s důslednými prohlídkami. Jako repelent podle některých zkušeností funguje i šampon proti lupům s olejem čajovníku australského (tea tree oil). Vůně čajovníku má vši odpuzovat. Šampon se doporučuje nechat alespoň deset minut působit a mýt vlasy po třech dnech.

Co na vši skutečně zabere

Na trhu se dnes nabízí několik přípravků na hubení vší. Plně účinný je Diffusil H Forte, šampon Parasidose a Jacutin gel. Doporučuje se používat přípravky schválené ministerstvem zdravotnictví jako léčiva.

Kromě zmíněných odvšivovačů, které mají statut léčiva, lékárny nabízejí další dvě skupiny preparátů: takzvané zdravotnické prostředky, jejichž výrobci doložili léčebný účinek, například Paranit nebo Pedicul Hermal a kosmetické prostředky, u kterých léčebný účinek doložen není. Mezi ně patří například přípravek Pedicap Ol. Zdravotnické a kosmetické prostředky fungují na přírodní bázi. Na rozdíl od chemických preparátů (například Diffusil H Forte) jsou šetrnější k pokožce a vši hubí mechanicky, zadusí je. Chemické přípravky je zabíjejí pomocí jedu. U přírodních preparátů nehrozí rezistence, tedy stav, že si na ně vši zvyknou a preparáty jim neublíží.

Ať už použijete léčivo, zdravotnický prostředek nebo kosmetický preparát, vždy by mělo následovat důkladné ruční odstranění hnid. Jinak nemusí být léčba účinná.

Především nepoužívejte žádný petrolej či zvířecí šampony na vši, protože obojí může způsobit zdravotní komplikace nebo může nastat velká alergická reakce.

Orientační přehled prostředků, které buď přímo hubí, nebo vši odpuzují:

Barny´s Effective - likviduje vši, účinná látka: Santalum Spicatum Heartwood (australské santalové dřevo), objem: 60 ml, cena: 249 Kč, výrobce: Health Enterprises,Inc., skupenství (forma): roztok, který se po aplikaci musí smýt. Lze použít pro všechny typy vlasů a všechny styly úprav a aplikaci je třeba opakovat po 7 dnech.

Quit Nits - likviduje vši, účinná látka: Santalum Spicatum Heartwood (australské santalové dřevo), objem: 125 ml, cena: 230 Kč, výrobce: Wild Child PTY LTD., skupenství (forma): šampon. Přípravek neobsahuje chemické pesticidy.

Quit Nits - repelent proti vším (prevence), účinná látka: Santalum Spicatum Heartwood (australské santalové dřevo), objem: 125 ml, cena: 230 Kč, výrobce: Wild Child PTY LTD, skupenství (forma): roztok, sprej. Používá se tehdy, je-li člověk v prostředí, kde hrozí riziko nákazy, účinný má být také jako ochrana před návratem potíží.

Neemoxan – lotion - likviduje vši, účinná látka: přírodní olej ze semen rostliny Azadirachta indica (zederach indický), objem: 125 ml, cena: 209 Kč, výrobce: Neemoxan

Nelsonbach Skupenství (forma): lotion Po aplikaci se nesmývá, vhodný i pro děti od 6 měsíce i astmatiky.

Topvet - Pedicap OL - likviduje veš dětskou a veš muňku, účinná látka: rafinovaný kokosový olej, anýzový olej, olej z rostliny ylang ylang, objem: 100 ml, cena: 136 Kč, výrobce: MVDr. Jiří Pantůček, TOPVET Brno, skupenství (forma): olej.Přípravek k ošetření pokožky a vlasů vhodný jako doplněk při léčbě výskytu parazitů. Použití přípravku není omezeno věkem ani těhotenstvím nebo kojením.

Diffusil H Forte - likviduje vši dětské a muňky ve vlasech a v ochlupení lidského těla, účinná látka: Carbaryl 1%, objem: 150 ml, cena: 199 Kč, výrobce: Lybar a. s., skupenství (forma): sprej. Nutná opakovaná aplikace po 8 dnech. Používá se pouze v případech, že jsou nalezeny živé vši a muňky. Přípravek nesmí být používán v období těhotenství a kojení.

Parasidose - repelent proti vším (prevence), účinná látka: ethyl ester kyseliny 3- aminopropionové 15% (Repelent 3535), Peg-12 dimethicone, objem: 100 ml, cena: 193,70 Kč, výrobce: Gilbert Laboratoires, Francie, skupenství (forma): roztok s mechanickým rozprašovačem. Není určeno k hubení, ale jako prevence proti napadení vší, pro starší 30 měsíců.

Parasidose šampon - likviduje vši a hnidy, účinná látka: d-phenothrine 0,2 %, objem: 200 ml,cena: 244 Kč, výrobce: Gilbert Laboratoires, Francie, skupenství (forma): roztok ve formě šamponu. Nesmí se používat u dětí mladších 2,5 roku, je nebezpečný pro zvířata. Neměl by být používán při kojení.

Paranit - likviduje vši, účinná látka: olej z ylang ylangu (Cananga odorata), anýzový a kokosový olej, objem: 60 ml, cena: 439 Kč, výrobce: Omega Pharma, Belgie, skupenství (forma): roztok ve spreji. Opakovaná aplikace nutná po 9 až 10 dnech, v balení je i hřeben „všiváček“. Přípravek je nevhodný pro děti do 4 let a pro těhotné.

Capissan - likviduje vši, hnidy a blechy, účinná látka: extrakt z kopretiny starčkolisté s přírodním obsahem pyretrinů. Objem: 200ml, cena: 175 Kč, výrobce: Irel s.r.o., skupenství (forma): šampon. Mytí opakujeme každé tři dny po dobu dvou týdnů. Přípravek je bez omezení použití. Druhé kolo odvšivení pro jistotu se vyplatí udělat vždy. Zlikviduje přežívající hnidy

TOPCOM Electric Lice Comb LC-100/ elektronický hřeben na likvidaci vší. Tento elektrický kartáč proti vším efektivně vlasové vši odstraní. Funguje to tak, že se vytvoří elektrické napětí mezi jednotlivými zuby, které při kontaktu zabijí veš a vajíčka. Elektrický výboj je velmi malý a člověk ho vůbec nepocítí. Jeho použití je zcela bezpečné.

Tento výrobek je vhodný pro dospělé osoby a děti starší 3 let. Cena cca 499-650 Kč.

 

 

Další informace o vších

1. Vším se lépe daří v létě

Ano. Prostředí, které vším nabízejí lidské vlasy, se v průběhu roku nemění. Zvýšení výskytu vši dětské však svědčí prázdniny, letní i zimní. Často se totiž tolik nedbá na hygienu a děti bývají mezi sebou v těsnějším kontaktu. Na celém světě je proto zaznamenáván zvýšený výskyt vši dětské po návratu dětí z prázdnin. I v zimě totiž spolu mohou děti například tancovat a dotýkat se hlavami, sedět těsně vedle sebe či se učesat stejným hřebenem. Dalším obdobím většího výskytu vší je čas, kdy dočasně chybějí účinné odvšivovací přípravky. Veš se totiž po čase stane vůči jedu obsaženému v chemickém hubícím preparátu odolná a je třeba vyvinout nový. To se stalo zhruba před dvěma lety.

2. Mít veš není nemoc

Naopak. Máte-li vši, trpíte infekčním onemocněním zvaným pedikulóza. Za pedikulózu se nepovažuje, pokud máte pouze hnidy. Navíc mít vši je pro mnohé postižené i jejich rodiny

velmi stresující. Připadají si zahanbeně a vyčlenění z kolektivu. Může to být tedy i problém pro psychologa.

3. Veš napadá jen nemyté

Nikoli. To, že máte vši, nesouvisí nutně s hygienickými návyky. Chytnout je skutečně může každý, nezávisí to vůbec na hygienických podmínkách rodiny. Veš dětská napadá všechny sociální vrstvy obyvatel. To neplatí o vši šatní, která bývá příznakem zanedbané osobní hygieny. Problém je však v tom, že ne všechny domácnosti je opravdu dokonale odstraní. Tam pak vznikají ohniska nákazy.

4. Nejlepší přípravek na hubení je petrolej

V žádném případě. Po petroleji vši sice hynou, ale jeho použití je nebezpečné a odborníci ho důrazně nedoporučují. Může po něm mimo jiné nastat velká alergická reakce s vážnými zdravotními komplikacemi a nepříjemnými potížemi na kůži.

5. Veš žije v čalounění či oblečení

Může tu přežívat, ale jen krátce. Mimo vlasy člověka je schopná zůstat naživu jen zhruba 24 hodin. Což je dostatečně dlouhá doba, aby se znovu usídlila na hlavě odvšiveného člověka. Příklad: přes noc zůstane v ložním prádle a večer, když jde dítě - již odvšivené - spát, na něj opět přeleze. Proto se doporučuje odvšivit (vyprat při vysoké teplotě) preventivně i ložní prádlo či oblečení. Podobně je nutné vydezinfikovat například hřebeny a kartáče, kterými se postižený češe. Mýty Veš není jen ze špíny

6. I pro lidi se hodí šampony na psy

Platí totéž, co u petroleje. Zvířecí přípravky jsou určeny jen pro zvířata a člověk na ně může reagovat alergicky.

7. Veš přežije na zvířeti

Nikoli. Vši nejsou schopny přežívat na domácích nebo jiných zvířatech. Zvířata, například psi nebo prasata, mají jiný druh vší a ty člověka nenapadají.

8. Vši se vyhýbají barveným vlasům

Není to pravda. Kosmetické úpravy vlasů - tedy i barvení či trvalá - výskyt vší většinou neovlivňují.

9. Veš dětská napadá jen děti

Ne. I tento typ vši, která žije ve vlasech, může „chytit“ dospělý. Podobně jako dítě - těsným kontaktem s napadeným člověkem. Děje se tak nejčastěji v rodinách, do kterých je parazit zanesen z dětského kolektivu.

10. Je jedno, který přípravek použijete

Vši získaly vůči některým přípravkům „imunitu“. Je nutné správně vybírat, a pokud si nejste jisti, ověřte si například u lékaře či na hygienické stanici (dnešní zdravotní ústavy), který přípravek je v dané době nejvhodnější a nejúčinnější.

11. Veš lze odstranit i běžným šamponem

Mytí hlavy teplou vodou a běžným šamponem vši neublíží. Vši dokážou přežít i ve vysoce chlorované i slané vodě. Přenos na člověka v bazénech však nebyl prokázán.

12. Pokud máte paruku, veš se vám vyhne

Jestliže nejste pod parukou holohlaví, toto tvrzení rozhodně neplatí. Parazit si totiž zaleze i pod paruku do vašich vlastních vlasů.

13. Prevence je k ničemu

Není to pravda. Nejlepší prevencí je každodenní důkladné prohlížení vlasů. Můžete zkusit i některé šampony s účinkem repelentu. Někteří lékaři například doporučují umývat každé tři dny hlavu přípravkem Capissan, který obsahuje výtažky z kopretin a tea tree oleje, které by měly vši odpuzovat.

14. Vlasy je třeba ostříhat

Dnes již sice není nutné stříhat děti dohola, ale je pravda, že z kratších vlasů se vši odstraňují lépe. Hnidy je totiž třeba z vlasu ručně stáhnout a to jde u kratších vlasů lépe než u dlouhých.

15. Jaké povinnosti a práva mají rodiče a škola? Kdo má zbavit děti vší?

Jednoznačně rodiče. Ve škole mají jen pravidelně kontrolovat, zda dítě opravdu nemá vlasy zanesené tímto nepříjemným parazitem.

16. Kdo má povinnost zbavit dítě vší?

Dítě sice vši chytí například ve škole nebo na táboře, ale povinnost odstranit je leží ze zákona na rodičích. Výjimečně může tento úkol převzít ošetřující praktický lékař, nikoliv však škola a její pedagogičtí pracovníci.

17. Může někdo nařídit ostřihání vlasů?

Nařídit, abyste ostříhali dítěti nebo sobě vlasy, nikdo nemůže - platná legislativa to neumožňuje. Pokud to situace dovoluje, je to výhodné a pomůže vám to problém s nákazou vyřešit. Na vlasech kratších než 1 centimetr nejsou totiž vši schopny přežívat.

18. Můžete zůstat se zavšiveným dítětem doma jako s nemocným?

Ano, taková možnost existuje a rozhoduje o ní příslušný praktický lékař. Záleží na jeho uvážení a domluvě s ním. O tom, jak dlouho můžete zůstat doma „na paragraf“, rozhoduje například rozsah zavšivení, ale i to, zda dítě chodí do školy či školky, tedy do kolektivu.

19. Může někdo nařídit odvšivení a kontrolovat, zda se tak stane?

Ano, praktický lékař nebo orgán ochrany veřejného zdraví (hygienická služba). Nařídit odvšivení lze pomocí rozhodnutí, které vydá hygienická služba v případě, že dítě je opakovaně zavšivené a jedná se o hromadný výskyt. Může pak i kontrolovat, zda rodiče dítě vší skutečně zbavili.

20. Kdo má povinnost, například ve škole, sledovat a zjistit, kde je ohnisko nákazy - pokud se vši ve školním kolektivu vyskytují opakovaně?

Učitelé sami by neměli dětem hlavy kontrolovat, aby nerozšířili zavšivení (pedikulózu) na další děti. Jejich úkolem je co nejdříve, poté co nákazu zjistí, informovat rodiče postiženého dítěte. Povinností rodičů je dítě odhmyzit a dále informovat rodiče ostatních žáků o výskytu vší v kolektivu. V případě opakovaného a hromadného výskytu vší by měla škola vždy informovat také příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice).

NOVINKY

Stávka pracovníků MŠ

STÁVKAVážení rodiče,Dne 20...

SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ

Vážení rodiče, zveme vás s dětmi na SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ, které ...

Odstávka vody - Uzavření Mš

Vážení rodiče, Pražské vodovody a kanalizace vypsaly na termín 14.11.2023 až 15.11.2...

Školní rok 2023/2024

Milí rodiče,moc se na Vás opět v pondělí 4.9.2023 těšíme.Přejeme hezký zbytek prázdnin.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,v odkazu máte rozdělení nově příchozích dětí do j...

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign