logotyp

ZÁPIS DĚTÍ 2024/2025

Zápis do Mateřské školy Dubeč na školní rok 2024/2025

 Den otevřených dveří:


Elektronický předzápis : 

 • Elektronický předzápis je prvním krokem vlastního zápisu
 • Bude probíhat od 5.4.2024 do 5.5.2024 na webové adrese www.elektronickypredzapis.cz
 • Vyplníte Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list
 • Oba dokumenty vytiskněte a Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte nechte potvrdit pediatrem
 • U dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, nepožadujeme doklad o očkování (týká se dětí, které dovršily pěti let do 31.8.2024)
 • Vámi vyplněné údaje jsou odeslány do účtu mateřské školy v šifrované podobě, nikdo jiný k nim nemá přístup. Prosíme o pečlivé vyplnění údajů, které pomohou při další administraci


Zápis - příjem vyplněných dokumentů bude umožněn podle vašich možností prezenčně nebo distančně

A)        Zápis prezenční formou:

 • Zápis bude probíhat v pondělí 6.5.2024 a v úterý 7.5.2024 v době od 13.00 do 17.00 hodin v ředitelně školy.
 • Zákonní zástupci odevzdají vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a Evidenční list potvrzený lékařem a podepsaný zákonným zástupcem.
 • K zápisu se dostaví zákonný zástupce, dítě nemusí být přítomno.
 • U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
 • Cizinci přijdou se svým překladatelem, předloží povolení k pobytu a předají fotokopie rodného listu dítěte a fotokopie povolení k pobytu.
 • Rodiče obdrží registrační číslo, pod kterým je vedeno jejich dítě ve správním řízení, datum s možností nahlédnutí do spisu, podepíší povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů.


B)        Zápis distanční formou:

Nutné doklady k zápisu :

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Evidenční list potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem
 • Rodný list dítěte – kopie
 • Občanský průkaz zákonného zástupce -kopie
 • Čestné prohlášení, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé
 • Pokud bude třeba u dítěte podpůrné opatření, vyšetření SPC, PPP, doporučení specialisty

 

Způsob doručení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a předání ostatních dokumentů

 • Prostřednictvím datové schránky, ID: weukzqm
 • Elektronicky na e-mail zastupkyne@msdubec.cz — pro zákonné zástupce s elektronickým podpisem nebo do 5 dnů přijít podepsat dokumenty zaslané e-mailem osobně.
 • Poštou na adresu školy:Mateřská škola, Praha 10 - Dubeč, Starodubečská 506, 107 00
 • Osobně — předat paní ředitelce nebo její zástupkyni

Doporučujeme doručit dokumenty v předstihu termínu zápisu, před vlastním zahájením správního řízení tak, aby došly nejpozději do 7.5.2024.


Správní řízení a výsledek přijímacího řízení pro formu prezenční i distanční

 • Po přijetí výše uvedených dokumentů vám bude předáno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno ve správním řízení. Registrační číslo bude předáno při převzetí dokumentů nebo v případě distanční zasláno na váš kontaktní e-mail, datovou schránku.
 • Správní řízení bude vedeno podle zveřejněných kritérií MŠ pro školní rok 2024/2025.
 • Možnost nahlédnutí do spisu bude v termínu 10.5. 2024 od 9.00 do 13.00 hodin v ředitelně školy.
 • Dne 14.5.2024 bude zveřejněn seznam přijatých dětí I.
 • Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webových stránkách školy v sekci Zápis a ve vitríně před budovou školy.
 • V případě, že jste žádali o přijetí duplicitně i do jiné MŠ a do obou je dítě přijato, je nutné předat vyplněný Zápisový lístek do té školy, kterou si pro vzdělávání dítěte vyberete. Odevzdáním Zápisového lístku potvrdíte svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň se uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči.
 • Konečný seznam přijatých dětí II po odstranění duplicit bude zveřejněn 23.5.2024.

 

Schůzka rodičů nově přijatých dětí 

 • bude se konat ve čtvrtek 20.6.2024 od 16.30 hodin ve třídě Ježků

 

V Praze 12.3.2024

Terezie Wasserbauer

ředitelka školy

Created by © 2012 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign