logotyp

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program zpracovává  ředitelka mateřské školy. Na základě autoevaluce celým pedagogickým sborem na konci školního roku, zajišťujícím zpětnou vazbu kvality vlastní pedagogické práce - určíme strategii na další školní rok. Školní vzdělávací program - jeho podrobný obsah - je pak projednán v měsíci září na pedagogické radě školy. Je závazným materiálem pro všechny pedagogy.

Charakteristika programu

Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře. kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči. Vzdělávání probíhá ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne, které se vyskytnou. Klademe důraz na prožitkové učení.

Program naší školy nese název „STROM POZNÁNÍ“.

Inspirací k názvu ŠVP bylo hned několik – městská část se nachází ve velmi pěkném prostředí. Děti se setkávají s velkými změnami nejen v okolí bydliště, ale i s různými kulturami – jejich spolužáci jsou i cizinci.

Myšlenka ŠVP je pojítkem mezi všemi činnostmi s dětmi, včetně realizací školníchi mimoškolních akcí. Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata,která seznamují děti s realitou. 

 Rámcové cíle předškolního vzdělávání všeobecně:

• Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení.
• Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
• Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 Konkrétně na škole preferujeme praktické činnosti, které:

• seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání, napomáhají navazovat na poznatky a znalosti dětí z oblasti zemědělství, práce na poli a zahradách, a které využívají přírodního prostředí k rozvoji poznání;
• umožňují vnímat okolní svět všemi smysly (prožitky dětí např.: návštěva DPS, vánoční a velikonoční tradice, maškarní karneval, výlety, návštěva ZOO…);
• zaměřují se na oblast ekologie – aktivně chránit přírodu, tj.provádět ve svém okolí sběr, třídění odpadu, jarní úklid, vést děti k práci  na školní zahradě včetně péče o květiny;
• vedou ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb, otužování – plavecký výcvik, využívání bazénu v mš), ke spolupráci s rodinou při vytváření a upevňování zdravých výživových a stravovacích návyků, k respektování potřeb každého dítěte, k péči o klidné  a kulturní prostředí při stolování a upevňují správné návyky při stolování;
• podporují vytváření kladných vzájemných vztahů - vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi, tzn. vlastnosti, které by si dítě mělo osvojit, aby mohlo plně přijímat všechny informace a podněty z okolního světa;
• věnují maximální pozornost dětské tvořivosti a umožňují dětem seberealizaci ve všech podobách (samostatné myšlení, logická úvaha, řešení problémových situací, vymýšlení příběhů apod.);
• ponechávají dětem dostatečný prostor k uplatnění jejich aktivity, která převažuje nad aktivitou učitelky (učitelka činnost řídí, příliš nezasahuje, neomezuje jejich vlastní projev);
• využívají dramatizace (vyjadřování činností, jevů a věcí pomocí pohybu těla, gesty, mimikou obličeje, zvuky apod.);
• věnují zvýšenou pozornost celkovému řečovému projevu dítěte (denní zařazovaní jazykových cvičení - říkadla, vyprávění, rytmizační, sluchová a jiná cvičení a hry zaměřené na artikulaci, hlasitost, plynulost, tempo řeči a správnou výslovnost všech hlásek);
• napomáhají k rozvoji pohybových schopností a dovedností dítěte, k posilování jeho mravních vlastností a k upevňování jeho zdraví, včetně relaxačních cvičení;
• posilují sebeobslužné dovednosti a návyky a vedou děti k samostatnosti.

Při sestavování ŠVP nás oslovily některé prvky z mezinárodního programu „Začít spolu“, které budeme i v našem programu uplatňovat. Konkrétně je to spolupráce s rodinou, uplatňování pedagogiky orientované na dítě a cílené plánování – prolínání námětů, metod, poznatků a jejich návaznost, spořádání tříd do pracovních koutků – center činností.

 Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme:

• Uvolňování hravých činností směrem k dětem - přizpůsobeny režimové činnosti.
• Tvořivost dětí ve všech oblastech – aktivita dětí převažuje nad řídící činností pedagoga.
• 
Odbourávání přenosu informací, nadbytečných faktů, direktivního přístupu pedagoga k dětem, zaměření na prožitkové poznávání.
• Vedení dětí k samostatnosti, k posilování vlastního sebevědomí, sebedůvěry, vedení dětí ke spolurozhodování a k sounáležitosti s celým kolektivem.
• Tematické plánování, včetně zpracování situačních momentů, reakce na zájmy, potřeby, vědomosti dětí, včetně stanovení dominantních oblastí rozvoje osobnosti.
• Využívání námětů ročních období v průběhu práce s dětmi po celý rok.
• Plánujeme vytvářet různorodé hrací koutky, a tím umožnit dětem výběr činností podle zájmu 
a potřeb dětí ve skupinách, individuálně i v kolektivu.

 Formy vzdělávání:

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ – tj. při všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Cíle plníme průběžně již od ranních hodin. Preferujeme metody a formy, které respektují specifika předškolního vzdělávání. Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces s dětmi. Značný přínos pro rozvoj osobnosti dítěte má spolupráce  s nejrůznějšími institucemi a organizacemi (hasiči, městská policie, ZŠ, DPS). Vzdělávání dětí v mateřské škole realizujeme prostřednictvím třídního plánu, který je zpracován v návaznosti na ŠVP.

 Obvyklý denní program:

• Spontánní hry - uplatňované při příchodu do školy a v odpoledních hodinách – prostor pro individuální péči.
• Řízené činnosti – pracovní činnosti během dopoledne, jazykové chvilky.
• Pohybové aktivity – ve třídě během her a ranního cvičení, při pobytu venku (využití zahrady, blízkého hřiště, přírody), během celého dne jsou zařazovány pohybové chvilky.
• Odpočinek, spánek – podle individuálních potřeb dítěte.

Všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem a potřebám dětí.

 če o děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí:

Zahrnuje zejména zvýšenou IP, v některých případech i bližší spolupráci s dětskou lékařkou.

 Dílčí projekty:

Jsou součástí ŠVP – neuskutečňují se odděleně. Logopedickou prevenci realizujeme v průběhu celého dne pobytu v MŠ (individuální péče probíhá zejména v ranních a odpoledních hodinách). Spolupráce s klinickou logopedkou.

 Ekologie:

Je součástí každodenního pobytu venku, ale i přímé vzdělávací práce pedagoga, včetně některých akcí školy, které tyto prvky zahrnují.

Program Ekoškola v Mateřské škole Dubeč

„Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí.“ (Mezinárodní program Ekoškola, 2015)

Mateřská škola Dubeč se do programu Ekoškola zapojila v dubnu 2015. Od září 2015 se bude environmentální výchova, vzdělávání a osvěta pravidelně zařazovat nejen do výchovně vzdělávací práce, ale do konání školy obecně. A to třemi způsoby: 

 1. „Společnými dny“, které budou od září zaměřené právě na environmentální výchovu,
 2. každodenním zařazováním činností a aktivit, 
 3. činnostimi Ekotýmu.  

Témata pro školní rok 2015/2016 (možno i 2016/2017) jsou Jídlo a Prostředí.

Charakteristika tématu Jídlo:

„Děti zjišťují původ potravin. Pochopí, proč jsou potraviny z místíních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Seznamují se s biopotravinami, fair trade výrobky a se zásadami zdravé výživy. Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka, a pokud mají možnost, pěstují si vlastní zeleninu, ovoce nebo bylinky. Učí se samy připravit jídlo.“(Mezinárodní program Ekoškola, 2015) 

Charakteristika tématu Prostředí:

„Děti se zaměřují na vnitřní i vnější prostředí mateřské školy, zkoumají ho z hlediska environmentálního, ale i estetického a pocitového. Hledají, z jakých materiálů jsou jejich hračky vyrobeny, nábytek a herní prvky na zahradě. Počítají, kolik mají rostlin a zjišťují, kdo je zalévá Navrhují možnosti, jak se mohou do péče o rostliny zapojit. Vyjadřují se k tomu, co se jim líbí nebo co by chtěly změnit. Navrhují úpravy zahrady, zapojují se do pěstování zeleniny nebo bylinek.“(Mezinárodní program Ekoškola, 2015

 Obsah vzdělávání:

Obsah vzdělávání je ve školním vzdělávacím programu rozpracován do čtyř hlavních témat, která byla stanovena jako témata rámcová. Ta se dále dělí do tří tematických celků  s podtématy.(TVP) Nástin vzdělávací nabídky v ŠVP je dále konkretizován ve třídním vzdělávacím programu s ohledem na přání a možnosti dětí.

ŠVP určuje přibližné časové rozložení daných témat nezávazně. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí, a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků z autoevaluace, se stálým sebevzděláváním pedagogů a s postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují.

 Vzdělávací obsah ŠVP

1 téma: zdraví

2 téma: rodina

3 téma: zvyky, tradice a oslavy

4 téma: změny v přírodě 

1 téma: zdraví
Cíle

Charakteristika 

Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě.

Vytvářeních zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.

Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jeho kvalitě.

Do školy přichází každé září v průměru jedna třetina dětí poprvé. Seznámíme se s novým prostředím, přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvoříme společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku ve škole i v rodině. 

Očekávané výstupy:

Vytvářet si správné postoje ke zdravému životnímu stylu.

Rozlišuje, co je zdraví/nemoc, bezpečí/nebezpečí.

Uvědomování si vlastního těla.

Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky.

Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy.

Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí.

Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály.

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.

Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení.

Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase.

Získat jistotu v kolektivu třídy, důvěřovat učitelkám, navazovat kamarádské vztahy.

Učit  se vzájemně domluvit a řešit spory. Dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi.

Uvědomovat si, že každý má v životě své místo (v rodině, ve škole apod.).

Svoje prožitky a pocity slovně, výtvarně, pohybově a dramaticky ztvárnit a vyjádřit. 

Rizika

• nevšímavost k nevhodné komunikaci a ke sporům mezi dětmi

• malá podpora dětských přátelství

• nevytvořená a nedostatečně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému

• nedostatek možností a příležitostí k poznávacím činnostem

• nemožnost spolupodílet se na volbě činností a realizovaného tématu 

Nabídka činností a příležitostí

 • smyslové a psychomotorické hry
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování,  oblékání, úklidu
 • činnosti směřující k ochraně zdraví, vytváření zdravých životních návyků
 • činnosti směřující k prevenci úrazů, závislostí
 • činnosti relaxační a odpočinkové
 • hudební a hudebně – pohybové hry
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, lezení)
 • nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů na místě) a jiné činnosti  (turistika, míčové hry, sezónní činnosti)

•   výtvarné vyjádření prožitků , koláže, práce s prstovými barvami, kresba, malba,  

     vystřihování, lepení.

•   nácvik básní a písní k tématu. 

2 téma: rodina

Cíle 

Charakteristika 

Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí.

Rozvoj kooperativních a komunikativních dovedností.

Vést děti k respektování domluvených pravidel chování ve vztahu k druhému.

Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory.

Uvědomovat si svoje možnosti a limity. 

Očekávání

Být citlivé ve vztahu k živým bytostem; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný.

Navazuje kontakty s dospělými, komunikuje s nimi vhodným způsobem.

Navazuje a udržuje dětská přátelství.

Umí vést rozhovor (naslouchat, vyčkat až druhý domluví).

Vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, má ohled na druhého a soucítí s ním.

Uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učí se přijímat a uzavírat kompromisy, řeší konflikt dohodou. 

Rizika

• málo podnětné prostředí

• nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat prožitky

• nepřiměřené nároky na dítě

• nedostatek uznání

• nedostatek možností a příležitostí k poznávacím činnostem

• nemožnost spolupodílet se na volbě činností a realizovaného tématu

• nedostatek či zkreslení elementárních informací lidském těle 

Nabídka činností a příležitostí 

 • hry a příležitosti, kde může dítě projevit vůli, spolupráci, své schopnosti
 • korespondence s indickými dětmi
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům, spolupodílení se na tvorbě pravidel
 • hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, pomoci mu, vyřešit vzájemný   
 • spor
 • aktivity přibližující mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost)

     společná setkávání, povídání, naslouchání druhému 

3 téma: zvyky, tradice a oslavy 

Cíle 

Charakteristika 

Seznamování dětí s oslavami a tradicemi pomocí prožitků, příběhů a pohádek.

Rozvíjení pozitivních vztahů ke kultuře a umění.

Povědomí o existenci jiných kultur a národností. 

Očekávání

Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách).

Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách.

Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik. 

Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností.

 

• Vyjádřit slovně, výtvarně, hudebně, pohybově i dramaticky své prožitky, představivost

  a fantazii a svoje zážitky zhodnotit (říci, co bylo zajímavé, co zaujalo, co se líbilo  

  apod.).

• Soustředit se na určitou činnost, udržet pozornost, dokončit práci.

• Chápat, že každý má v určité skupině svou roli, podle které je třeba se chovat

• Sledovat děj a zachytit hlavní myšlenku příběhu.

• Umět vyjádřit své pocity (soucit, radost, smutek, lásku, strach, spokojenost, odmítání).

• Dodržovat základní normy společenského chování a používat slova děkuji, promiň,

  odpouštím ti apod. 

Rizika

• málo podnětné prostředí

• nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat prožitky

• nepřiměřené nároky na dítě

• nedostatek uznání

• nedostatek možností a příležitostí k poznávacím činnostem

• nemožnost spolupodílet se na volbě činností a realizovaného tématu

• nedostatek či zkreslení elementárních informací lidském těle 

Nabídka činností a příležitostí

 • účast na kulturních akcí (vítání občánků, Vánoce v domově senior, apod.)
 • výtvarné, hudební, dramatické a sportovní aktivity
 • návštěvy výstav a divadelních představení
 • činnosti seznamující děti s různými zvyky a tradicemi běžnými v jeho i jiném kulturním prostředí
 • příprava a realizace společných oslav (narozeniny, společný den, spaní v MŠ, apod.)
 • tvůrčí i receptivní činnosti (literární, výtvarné, dramatické a hudební činnosti)
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) 

4 téma: změny v přírodě 

Cíle 

Charakteristika  

Naučit děti rozumět přírodě, vytvořit jim odpovědný postoj k životnímu prostředí, učit děti chránit a vnímat přírodu.

Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí.

Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

Očekávání

Mít povědomí o rozmanitosti a různorodosti světa (přírody i lidé) povědomí o existenci různých zemí, o planetě zemi, o vesmíru.

Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý.

Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole .

Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně.

Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.). 

Rizika

• nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho  pestrosti a změně

• nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat prožitky

• nepřiměřené nároky na dítě

• převaha zprostředkovaného poznání

• nedostatek možností a příležitostí k poznávacím činnostem

• nemožnost spolupodílet se na volbě činností a realizovaného tématu 

Nabídka činností a příležitostí 

 • přirozené i zprostředkované poznávání přírody a jejich změn živá a neživá příroda, rostliny a živočichové, podnebí, počasí, roční doba, svět
 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování) 
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí  

 

NOVINKY

Stávka pracovníků MŠ

STÁVKAVážení rodiče,Dne 20...

SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ

Vážení rodiče, zveme vás s dětmi na SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ, které ...

Odstávka vody - Uzavření Mš

Vážení rodiče, Pražské vodovody a kanalizace vypsaly na termín 14.11.2023 až 15.11.2...

Školní rok 2023/2024

Milí rodiče,moc se na Vás opět v pondělí 4.9.2023 těšíme.Přejeme hezký zbytek prázdnin.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,v odkazu máte rozdělení nově příchozích dětí do j...

Created by © 2012 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign